Trets d'identitat

Entenem que l’art és la via que ens permet el desenvolupament personal dels nostres beneficiaris. Per això, el nostre sector de treball és l’educació no formal i l’ educació en valors.

La nostra entitat està orientada principalment al jovent, d’entre 15 i 25 anys, tot i que també treballem per i amb infants, adults i gent gran.

Treballem principalment amb grups formals, amb els quals busquem un treball continuat i no merament puntual.

En tots els projectes es realitza un seguiment proper de cada una de les fases per donar-hi continuïtat, qualitat i coherència. També recolzem els monitors i els diferents professionals durant tot el procés del projecte.

Un dels nostres objectius és aconseguir una gran implicació dels beneficiaris i buscar la seva complicitat en els projectes. No pretenem donar cap servei, sinó buscar l’interacció entre les persones per aconseguir un diàleg ric en experiències.

Treballem a dins i fora de Barcelona, incidint en zones desafavorides, vulnerables o amb menys possibilitats ja sigui d'informació, o limitades en mitjans i que presentin situacions de risc o degradació social.


Metodologia

Plantejem la temàtica del projecte a partir d’un estudi de la realitat. Per tant, realitzem un primer pas d’acostament teòric i pràctic sobre els objectius a treballar.

Seguidament, realitzem una preparació a nivell logístic, econòmic i d'objectius i preparem els materials de treball conjuntament amb especialistes, tècnics o persones especialistes en l’àmbit del projecte.

També treballem en xarxa, és a dir, coordinem partenariats i/o socis col•laboradors relacionats amb l’activitat. Els contactes entre els agents implicats és periòdic i la relació amb els beneficiaris és contínua. Tots ells s’impliquen directament en els temes i objectius a tractar.

Finalment, s’executa l’activitat, se’n fa un seguiment i una avaluació, valorant tots els aspectes importants: formals, objectius, resultats, etc. En definitiva, es valoren els aspectes tangibles i els intangibles.